Metode

Emotions-Fokuseret Terapi

Gitte Schnell er uddannet indenfor terapiformen Emotionsfokuseret terapi – også kendt som EFT. Metoden er anerkendt på verdensplan som evidensbaseret psykoterapi der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.

EFT er velegnet til at hjælpe unge, voksne, par (EFT/Couples) og familier med deres emotionelle og relationelle problematikker.

EFT er en dybdegående terapi form som skaber dybe følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige ændringer. Positive forandringer som tilsammen kan ophæve dysfunktionelle mønstre, livsbegrænsende angst, stress, depression og vredesproblemer.

I processen aktiveres vores naturlige kapacitet til selvheling og nye ressourcer og færdigheder styrker vores evne til at forbinde os trygt til andre mennesker.

Vejen til et sundt sind og trygge relationer

Når der opstår ubalance i vores naturlige flow mellem kroppe, sindet, nervesystemet og følelser så mister vi nærkontakten til os selv, til vores behov og vores evne til at kunne forbinde os til andre – på en sund måde.

I terapien arbejdes der derfor altid på flere niveauer – både emotionelt, kropsligt, neurologisk og verbalt.
Fokus er på at regulere nervesystemet og finde ind til kernen i smerten eller problemet og skabe heling eller forandring.

Undervejs opløses fastlåst energi og dysfunktionelle mønstre brydes, hvilket øger trygheden, det mentale overskud og lysten til mere nærhed.

Dette forsøges bl.a. ved at:

 • Få afsluttet ufærdige konflikter/oplevelser og udvikle nye følelser, tanker og mønstre
 • Få processet undertrykte følelser, forløse traumer og lære at regulere eget nervesystem
 • Få udviklet nye ressourcer, styrke ens selvværd og opdatere egen selvfortælling

I processen trækkes på den neuroaffektive Psykoterapi som er baseret på en forståelse af hjernens og personlighedens udvikling og har til formål at hjælpe klienten med at skabe bedre sammenhæng og samarbejde mellem nervesystemets tre niveauer:

 • Det ubevidste (det kropslige)
 • Det limbiske (det følelsesmæssige)
 • Det kognitive (det rationelle)

Dette for at genskabe sammenhængen og balancen mellem nervesystemet, det kropslige, det følelsesmæssige og det kognitive niveau.

Systemisk familieopstilling

Gitte Schnell facilitere også metoden Systemisk Familieopstilling. Denne metode er simpel at tilgå og hjælper både klienten og terapeuten med at skabe overblik og give mening til det som kan synes meningsløst. Det er et redskab til at skabe en dybere forståelse af det uforståelige. og til at opdage dysfunktionelle mønstre og eventuelle ubearbejdet tab og traumer.

Det indre terapeutiske arbejde er meget konkret, håndgribeligt og visuelt, da vi bruger små figurer og symboler som repræsentanter for:

 • Familiemedlemmer eller for andre relationer
 • En konkret problematik, usunde dynamikker og styrker
 • En kernefølelse, en oplevelse eller en forhindring.

Opstillingen er særdeles velegnet til at skabe et sprog hvor der endnu ikke findes ord, og mening i det som før synes meningsløst. Opstillingerne kan give svar og klarhed over hvad man i virkeligheden har brug for.

Tilknytningsbaseret terapi

Vores tidligste tilknytningserfaringer fra barndommen påvirker alle vores relationer i gennem vores opvækst og voksen livet.
Har tilknytningen været for ustabil mellem barn og de primære omsorgspersoner – typisk forældrene – vil dette skabe en øget angst og frustration i barnet,
Ud fra disse tidlige utrygge tilknytningserfaringer og evt. emotionelle ubehagelige oplevelser og traumatiseringer skabes barnets selvopfattelse, opfattelsen af verden, selvbeskyttelses strategier og mønstre.
Disse mønstre vil påvirke stort set alle aspekter af vores liv og nervesystem og være som emotionelle “blå mærker” som kan blive trykket på når vi går i samspil med andre mennesker.

Dit tilknytningsmønster styrer dit liv

Vi mennesker er flokdyr og vi har brug for at være forbundet til andre mennesker, ellers kan vi ikke skabe os et trygt og lykkeligt liv.

Vores følelser, sansninger, nervesystemet og fysiske krop er vores non-verbale navigationssystem.
Dette indre øko-system sender konstant signaler til os om hvordan vi har det og hvad vi har brug for, for at få dækket vores naturlige behov for tryghed, tilknytning og næring.
Desværre lære de fleste af os som børn, at overhøre mange af vores naturlige signaler, følelser og behov, i frygten for:

 • At være uelskelig
 • At være forkert
 • At være ikke god nok
 • At skuffe andre
 • At vække andres vrede
 • At blive ekskluderet eller forladt

Årsagerne for denne iboende usikkerhed er ofte mange – nogle årsager er bevidste for os – andre helt ubevidste.

Tryg vs utryg tilknytning

Vores start på livet og vores forældres adfærd og deres emotionelle tilgængelighed, eller fraværet af samme, har påvirket vores udvikling og evner til at skabe sunde relationer og håndtere følelser og udfordringer på.
Vi har alle udviklet et primært tilknytningsmønster i den tidligste barndom, som enten er overvejende trygt eller utrygt. Vores tilknytningsmønster præger vores måde at føle, tænke, at træffe beslutninger op – og være i verden på – gennem hele livet.

Hvis vi er overvejende trygt tilknyttet hvis vores forældre har været fysisk og emotionelle tilgængelige og tryghedsgivende i tilstrækkelig grad.
Mennesker med et trygt tilknytningsmønster, drives ofte af nysgerrighed, lyst og åbenhed. De er ikke bange for at tage chancer og kaster sig gerne ud i nye udfordringer.
De har et robust nervesystem, et godt selvværd og stabile relationer. De lader sig ikke slå ud når de fejler og evner at reparere relationen efter en konflikt. De genkender og kan håndtere egne følelser og kan rumme andres følelser.

Hvis man derimod har haft en svær start på livet eller haft stresset, ængstelige eller emotionelle utilgængelig forældre / mor eller far. Eller, hvis man har oplevet tab og traume, omsorgssvigt, blevet afvist, udskammet eller været overladt for meget til sig selv – og dermed følt sig forladt/ladt alene – kan man udvikle et utrygt tilknytningsmønster og dysfunktionelle samspilsmønstre.

Vi kan godt have et primært tilknytningsmønster men forskellig tilknytningsstile afhængig af kvaliteten og graden af tryghed i den enkelte relation.

Tilknytningstraumer

Tidlig tilknytningstraumer skaber fundamentet for udviklingen af en utryg tilknytningsstil. Ubearbejdet traumer og fastlåste energier i vores nervesystem og krop vil forstyrre vores følelsesregulering, adfærdsmønstre og evner til at danne og indgå i sunde relationer.

Særligt hvis vi ikke er bevidste om prægningen af vores fortid og dermed ikke søger hjælp til at få bearbejdet og korrigeret disse svigt og tab. Når vi ikke er bevidste om vores utrygge tilknytningsmønster, traumer eller usunde adfærd, så kan vi heller ikke opløse de fastlåste følelser, tanker og overlevelsestrategier som, i selvbeskyttelse, begrænser vores frihed, selvomsorg og nærheden i vores vigtige relationer.

Den gode nyhed er, at det aldrig er for sent at skabe emotionel og relationel forandring. Men, det kræver ofte, at vi får den rette støtte, nye indsigter og konkrete redskaber af en empatisk terapeut som ser, hører og forstår os – på vores måde.

Symptomer på emotionelle og relationelle problemer kan komme til udtryk som:

 • Angst – herunder generaliseret angst, social angst, sygdomsangst og præstationsangst
 • Stress – både arbejdsrelateret stress og livsstress
 • Problemer med for meget vrede / aggression
 • Tankemylder, kropslig uro og søvnbesvær
 • Depression / tomhed / overvældelse
 • Et lav selvværd, selvkritiske tanker, selvhad
 • Problemer med tillid og nærhed i parforholdet
 • Svært ved at håndtere konflikter i familien og reagerer for voldsomt, trækker dig eller stivner
 • Har svært ved at sætte grænser og pleaser for meget
 • Selvisolering, Ensomhed / forkerthed /utilstrækkelighed
 • Undgåelsesadfærd og selvsabortage
 • Misbrug / overforbrug af stoffer, alkohol, sukker, fedt, spil, SOME eller tv-serier
 • Kæmper i dine relationer og ofte føler dig disconnectet fra andre
 • Brug for at kontrollere egne eller andres følelser og stiller forhøje krav / perfektionisme /OCD
 • Er fanget i dysfunktionelle samspilsmønstre, skuffelser og dårlig kommunikation.
 • Mangler mål, mening eller retning i livet og føler sig følelsesløs eller opgivende

Er du i tvivl om psykoterapi eller Gitte Schnell er den rettte løsning for dig, så skriv endelig til via gitte@emotions-terapi.dk – og du vil blive kontaktet snarest muligt for en afklarende telefonisk samtale.